TekstoviVijesti

11. novembar – dan formiranja 445. brdske brigade

11.11.2021.godine navršava se 29 godina od formiranja brigade “Neretvica” IV korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Brigada “Neretvica“ Buturović-Polje, formirana je 11. novembra 1992. godine. Jedna je od prvih formiranih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Brigada je formirana u veoma složenim vojno-političkim okolnostima koje su se dešavale na prostorima sjeverne Hercegovine, pa time i u zoni popune brigade (prostor između planine Bokševice, Zec-planine, Ivan-sedla i desnom obalom Jablaničkog jezera).

Brigada je formirana od već postojećih jedinica OpŠTO Konjic koje su od aprila 1992. egzistirale na navedenim prostorima, a to su:

  • klišanski bataljon sa komandnim mjestom u Parsovićima,
  • klišanski bataljon sa komandnim mjestom u Nevizdracima,
  • Odred Kraljuštica sa komandnim mjestom u Grabovcima,
  • Odred Lisin sa komandnim mjestom u Bradini,
  • četa Lisičići iz istoimenog sela i
  • Diverzantsko izviđački odred (DIO) „Tigrovi“ kao manevarska elitna jedinica.
Dana 13.03.1993.godine brigada “Neretvica” je preimenovana u 45. brdsku brigadu, a 02.02.1995. godine u 445. brdsku brigadu, odnosno 01.08.1995. godine brigada je prekategorisana u 445.lahku brigadu.
Brigada je tokom svog postojanja mjenjala mnogo šta, osim dvije stvari, komandanta Hase i narodnog naziva ” Klišanska brigada”, jedinica koju su krasile sve osobine jedne narodne jedinice.
Brigada je na svom časnom ratnom putu obišla sva ratišta tada komunikacijski dostupna od hadžićkog u ljeto 92, operacije Koverat (Jahorina), borbe sa ekstremistima HVO u svojoj z/o kada je brigada imala oko 2650 pripadninka, konjičke prve linije prema SCA, operacije Jezero 94(Bukove glave-Bijela), Jesen 94 (Podveležje), treskavičko ratiše, župsko -bjelimićko…
Na svom ratnom putu boreći se za slobodu i dostojanstvo u temelje države Bosne i Hercegovine 121 borac ove jedinice je položio svoj život.11 pripadnika je odlikovano najvećim ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan”.
333 borca ove jedinice su teže ili lakše ranjena.
Brigada je rasformirana 22.04.1996.godine.