Tekstovi

ARMIJA REPUBLIKE BOSNE  HERCEGOVINE

Armija Republike Bosne i Hercegovine (Armija RBiH ili ARBiH) bila je zvanična oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Armija RBiH osnovana je 15. aprila 1992. godine što se obilježava kao Dan armije.

Nakon sukoba u Sloveniji i Hrvatskoj 1991. godine, u Bosni i Hercegovini dolazi do sve većeg nagomilavanja snaga JNA iz koje se postepeno naoružavaju srpske paravojne formacije. Uz proglašenje neposredne ratne opasnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, nakon kojeg je uslijedilo proglašenje Republike Bosne i Hercegovine, 8. aprila 1992. godine, oformljen je štab Teritorijalne odbrane BiH. Dan poslije, odlukom Predsjedništva RBiH svim naoružanim sastavima i pojedincima, osim pripadnika JNA i MUP-a, naređeno je da se potčine jedinstvenoj komandi.

Iako je zvanično 23. juna 1992. godine, TO RBiH preimenovana u Armiju RBiH, kao zvaničan datum osnivanja Armije RBiH uzima se 15. april 1992. godine te se taj datum i obilježava kao dan formiranja.  Za prvog komandanta, odnosno za načelnika Glavnog štaba Armije RBiH je izabran general Sefer Halilović, koji će tu funkciju obavljati do 1993. godine. Za njegove zamjenike imenovani su Jovan Divjak i Stjepan Šiber. Sjedište Glavnog štaba (GŠ) Armije RBiH je bilo u Sarajevu i predstavljao je najviši organ u komandnom lancu.

Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 18. augusta 1992. godine, cjelokupna teritorija Republike BiH trebala je biti podijeljena na zone odgovornosti pet korpusa u formiranju, a koji bi bili potčinjeni Štabu Vrhovne komande ARBiH.  Ovih pet korpusa su djelovali tokom čitavog rata s tim da je naknadno osnovan 6. korpus, koji je kratko egzistirao i 7. korpus koji je uz 5 prvoosnovanih korpusa činio Armiju RBiH na kraju rata.

Naziv   Sjedište Napomene
I korpus   Sarajevo Formiran 1. septembra 1992. sa zadatkom odbrane opkoljenog Sarajeva
II korpus   Tuzla Formiran 29. septembra 1992. sa zonom odgovornosti koja je obuhvatala Tuzlansku regiju i regiju Istočne Bosne, korpus je učestvovao u operaciji Vozuća 95.
III korpus   Zenica Formiran 1. decembra 1992. sa sjedištem u Zenici, odigrao je značajnu ulogu u Bošnjačko-hrvatskom sukobu
IV korpus   Mostar Korpus osnovan 17. novembra 1992. godine, odigrao značajnu ulogu u odbrani Mostara
V korpus   Bihać Osnovan 21. oktobra 1992. sa sjedištem u Bihaću. Zona odgovornosti  u Bosanskoj Krajini. Korpus je sudjelovao u operacijama Oluja, Maestral i Sana ’95
VI korpus   Konjic Formiran 9. juna 1993. godine, a rasformiran u februaru 1994. Jedinice su pripojene 7. i 4. korpusu
VII korpus   Travnik Korpus formiran u aprilu 1994. godine, a sudjelovao je u operacijama oslobođenja Vlašića, Kupresa i Donjeg Vakufa

 

Operativne grupe

Operativna grupa Istočna Bosna: Goražde, Srebrenica, Žepa

Divizije

  1. divizija Armije RBiH: Srebrenica
  2. divizija Armije RBiH: Goražde

(Divizija je vojna formacija  koja u kopnenoj vojsci broji uglavnom između 10 i 20 hiljada vojnika. Niže vojne jedinice unutar divizije su: brigada, bataljoni,odredi, čete…) Više divizija čini korpus.

Prištabske jedinice: Vojna policija ARBIH: Sarajevo i Crni labudovi: Sarajevo.