Vijesti

Obilježena 28 godišnjica od formiranja 450. lahke brigade Bjelimići.

U skladu sa epidemiološkim mjerama danas je polaganjem cvijeća i obilaskom mezarja u Glavatičevu,Odžacima i Šabičima simbolično obilježena 28 godišnjica od formiranja 450.lahke brigade Bjelimići…
Na svom svijetlom ratnom putu brigada je mijenjala naziv i strukturu ali časnu misiju odbrane parčeta naše domovine nije nikada.
Naređenjem Štaba Vrhovne komande ARBiH 09.04.1993 formirana je 49.Istočno-hercegovačka brdska oslobodilačka brigada sa komandnim mjestom u Bjelimičima ,ostače da se pamti i priča doprinos ove jedinice u odsudnoj odbrani Bjelimičkog kraja tokom neprijateljske ofanzive pod nazivom „Lukavac 93“ u ljeto 93 godine.
23.10.1993 naređenjem Štaba vrhovne komande ARBiH brigada mijenja strukturu i naziv u 649.lahku brigadu Bjelimiči,gazije brigade pod ovim imenom bili su nosioci oslobodilačkih akcija tokom operacije „Jezero 94“ septembra 1994 kao i odsudna odbrana Požiljka krajem novembra 1994 godine
16.02.1995 naređenjem Generalštaba ARBIH brigada je promjenila ime u 450. lahku brigadu Odžaci.
Mada u svom prefiksu zvanično nije nosila naziva „Oslobodilačka“oslobodilaćke akcije i uspjesi tokom operacija „Treskavica 95“,“Ljeto 95“Borašnica i „Prenj 95“opečaćena šehidskom krvlju zauvijek če ostati u memoriji naroda ovih krajevač.
Tokom svog kratkog vojevanja briaga je dala 88 šehida,poginulih i umrlih boraca a 12 gazija ove brigade nosilac je značke „Zlatni ljiljan“
Brigadom su komandovali Đemo Poljak i major Hamza Ajanović