TekstoviVijesti

In Memoriam: Kovačević (Salko) Enes

Rođen 20 maja 1960.godine u selu Rodići općina Jablanica, gdje je završio osnovnu školu.
Srednju ekonomsku školu završio je 1979.godine u Konjicu a svoj prvi radni angažman ostvario je u decembru 1980.godine u preduzeću „Velepromet“ Jablanica gdje je radio do aprila 1982.godine kada odlazi na osluženje vojnog roka u bivšu JNA u kojoj je završio Školu rezervnih oficira pješadije (ŠROP) u Bileći.
Po povratku sa osluženja vojnog roka u maju 1983.godine zapošljava se u Opštinski Štab Teritorijalne odbrane Jablanica gdje obavlja dužnost pomoćnika komandanta štaba za operativno nastavne poslove.
Agresija ga zatiče na dužnosti u Opštinskom Štabu Teritojalne odbrane i od 18.09.1991.godine nastavlja raditi na organizaciji i pripremama za odbranu.
Nakon formiranja Štaba Teritorijalne odbrane Jablanica od 10.aprrla 1992. godine postavljen je na dužnost pomoćnika načelnika štaba za operativno nastavne poslove.
Na dužnosti pomoćnika načelnika štaba za operativno nastavne poslove ostaje sve do novembra 1992.godine kada je postavljen za komandanta bataljona Jablanica u brigadi „Neretva“.
Brigada „Neretva“ se trebala popunjavati vojnim obveznicima sa područja općina Jablanica,Konjic i Prozor i nikada njeno formiranje nije završeno.
Na dužnosti komandanta bataljona ostaje sve do 21.januara 1993.godine kada je postavljen za vršioca dužnosti komandanta brdske brigade „Neretva“ sa sjedištem u Jablanici.
Na dužnosti komandanta brigade „Neretva. kasnije 44.brdska brigada i na kraju 444.brdske brigade ostaje do 15.decembra 1995. godine kada je razrješen sa dužnosti komandanta 444.brdske brigade i postavljen na dužnost načelnika odsjeka za borbenu obuku i vaspitanje u štabu komande 4.korpusa ARBiH, i na toj dužnosti ostaje do 02.oktobra 1996.godine.
Od 02.oktobra 1996.godine do 12.septembra 1997.godine obavljao je dužnosti pomoćnika načelnika štaba za rodove vojske u štabu komande 4.korpusa ARBiH.
Naredbom komandanta 4.korpus ARBiH od 12. septembra 1997.godine razrješen je sa dužnosti pomoćnika načelnika štaba za rodove vojske i imenovan za zastupnika na dužnost pomoćnika načelnika štaba za planiranje b/d,praćenje b/g i obuku u komandi za razvoj 4.divizije .
Na dužnosti pomoćnika načelnika štaba za planiranje b/d,praćenje b/g i obuku u komandi za razvoj 4.diivizije ostaje do 11.decembra 1997.godine kada je naredbom komandanta 1.korpusa Vojske Federacije BiH od 11.12.1997. godine imanovan za naćelnika štaba-ujedno zamjenika komandanta komande za razvoj 4. divizije 1.korpusa Vojske Federacije BiH.Dužnost naćelnika štaba -ujedno zamjenika komandanta komande za razvoj 4.divizije 1.korpusa obavljao je do 01.septembra 1999.godine.
Naredbim komandanta Zajedničke komande Vojske Federacije broj:31-11-03-1-1-11-27 od 01.septembra 1999.godine imenovan je za zamjenka komandanta 401.Viteške motorizovane brigade i tu dužnost obavlja do 25.10.2001.godine kada razriješen sa dužnosti načelnika štaba-ujedno izvršnog oficira 401.Viteške motorizovane brigade i imenovan za vršioca dužnosti oficira za operativno nastavne poslove -ujedno zamjenika komandanta komande za razvoj 18.divizije 1.korpusa Vojske Federacije BiH.
U čin majora ARBiH proizveden je na osnovu Naredbe Ministarstva odbrane Republike Bosne i Hercegovine broj:02-111-136/94 od 26.02.1994.godine a naredbom Ministarstva odbrane FBiH broj:02-7-99/07 od 05.12.1997. godine unaprijeđen je u čin pukovnika.
Najznačajnija borbena dejstva:Komanduje brrigadom „Neretva“ u odbrani od agresije postrojbi Hrvatske vojske i HVO,odbrana i oslobađanje planine Bokševica od 09.maja do 08.jula 1993.godine,oslobađanje sela Doljani i Kosne Luke i kota Pisvir i Borovac,komanduje jedinicama 44.brdske brigade u operaciji „Neretva-93“ koja je izvedena u periodu od 12.septembra do 05.oktobra 1993.godine i oslobađanjem sela Tošćanica,Lizoperci i Hudusko i dominantnih objekata Majan,Križ i Duvnice.
Najznačajnija borbena dejstva 44./444.brdske brigade tokom 1994. I 1995.godine kojma je rukovodio i komandovao bila su izvođenje operacija „Jezero-94“ u septembru 1994.godine i „Jesen -94“ u novembru 1994.godine koje je brigada izvodila na planini Prenj,novembar mjesec 1994.godine zaustavljanje ofanzive srpskocrnogorskog agresora na Bjelimićkom platou,septembar-oktobar 1995.godinr operacija „Prenj-95“ u kojoj jke brigadee 444.bbr oslobodila dio planine Prenj.U odbrani planine Treskavica borci 444. brdske brigade 1995.godine dočekali su potpisivanje Dejtonskog sporazuma.
Dobitnik je pištolja sa posvetom komandanta Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercejovine.
Penzionisan je u maju 2004.godine po Uredbi 2 Vlade Federacije BiH kao ratni komandant brigade u činu pukovnika.