Tekstovi

Ratni put manevarske jedinice MUP-a SJB Konjic

SJB  Konjic je do septembra 1991. bio organizovan u dvije stanice milicije (stanica javne bezbjednosti Konjic i stanica za bezbjednost saobraćaja u Konjicu) i 2 odjeljenja, jedno u Buturović polju i jedno u Glavatičevu sa ukupnim brojem od 49 uniformisanih pripadnika, 10 radnika Krim – odjeljenja i 15 neuniformisanih radnika.

Agresijom JNA na Sloveniju i Hrvatsku pogoršavala se i bezbjedonosna situacija u BiH, a posebno dolaskom preko 4500 rezervista bivše JNA na područje BiH.

Cijeneći trenutnu situaciju, Predsjedništvo R BiH donosi Odluku o mobilizaciji “rezervnog sastava R SUP-a i po toj odluci u Konjicu 19. i 20.09.1991. SJB mobilizira svoj rezervni sastav.

Važno je napomenuti da je SJB Konjic u tom periodu do mobilizacije raspolagala sa oko 740 cijevi raznih kalibara, većinom automatskog oružja.

U skladu sa tom naredbom i sa Planom ratne organizacije na području općine Konjic formira se 8 stanica milicije i to:

– Stanica milicije Konjic

– Stanica milicije za bezbjednost saobraćaja Konjic

– Stanica milicije Buturović polje

– Stanica milicije Čelebići

– Stanica milicije Bradina

– Stanica milicije Bijela

– Stanica milicije Glavatičevo

– Stanica milicije Bjelimići

Po izvršenoj mobilizaciji MUP Konjica (20.septembar 1991.) brojao je 345 pripadnika mješovitog nacionalnog sastava.

Osnovni zadatak MUP-a bio je zaštita života i sigurnost građana, sprečavanje vršenja krivičnih djela, osiguravanje vitalnih objekata i objekata od posebnog značaja na području općine te vjerskih i drugih objekata.

Usljed usložnjavanja situacije u BiH prouzrokovane otvorenim prijetnjama i agresijom JNA, a naročito poslije proglašavanja nezavisnosti R BiH, rukovodstvo R MUP-a je 05.marta1992. donijelo Odluku o 100% povećanju rezervnog sastava milicije na području BiH.

U tom momentu u SJB Konjic bilo je angažovano oko 470 pripadnika.

U strukturi bili su pripadnici svih nacionalnosti.

Srbi su većinom vršili opstrukciju i ilegalno radili na formiranju paralelnih organ: tzv srpskog MUP-a jer je 01.aprila 1992. Odlukom SDS-a formiran tzv. srpski MUP.

U tom periodu počinje osipanje kadrova srpske nacionalnosti u “srpski MUP”, a hrvatskih kadrova u HVO.

Osipanje kadrova se nadopunjavalo dodatnom mobilizacijom prvenstveno Muslimana tako da se broj angažovanih pripadnika u SJB Konjic u posmatranom periodu kretao u prosjeku 575 pripadnika.

Stanice milicije na terenu su po formaciji brojale 50 pripadnika, dok je u gradu bilo oko 150 pripadnika. U tadašnjoj organizaciji SJB Konjic formirana je manevarska jedinica koja je brojila 50 policajaca, mada bi se njen sastav povećavao u zavisnosti od zadataka i obaveza.

Tokom  aprila i maja  1992 pripadnici MUP-a  su angažovani na obezbjeđenju značajnih objekata na području općine Konjic (putne komunikacije, pratnja konvoja prema glavnom gradu, posjedanje dominantnih planinskih vrhova, namjenska proizvodnja, pošta, kasarne Ljuta i Čelebići) a manevraska jedinica učestvuje u sljedećim borbenim dejstvima:

18/19.april   1992  jedinica učestvuje u  zauzimanju lokaliteta  UNIOSOVIH tvornica u Konjicu te  izuzimanju naoružanja i vojne opreme iz magacina “Igmana” i namjenskih magacina preduzeća “Igman” operacija kodnog naziva “Trinest”.

  1. maja 1992. jedinica učestvuje u zauzimanju kasarne “Ljuta“.

20-23.maja 1992 jedinica učestvuje u operaciji “Jezero”  odnosno  deblokadi putne komunikacije Konjic- Donje  Selo -Pokojišta – Lišičići. U ovim borbama ginu pripadnici manevarske jedinice MUP Konjic Velija Nikšić i Mustafa Borić.

25.maja 1992. jedinica učestvuju u deblokadi putne komunikacije Konjic-Bradina-Hadžići kodnog naziva operacija ”Kosa”.

  1. juna 1992 jedinica učestvuje u akciji deblokade Sarajeva u sklopu operacije “Ljeto 92“.

28.juna 1992.godine jedinica učestvuje u borbenoj operaciji “Oganj”.

Krajem jula učestvuju u oslobođenju opštine Trnovo. Tokom avgusta i septembra pripadnici manevarske jedinice učestvuju u borbenoj operaciji “Jug 92” – pokušaja deblokade gdje ima jednog poginulog borca: Balić Idriz (23.08.1992.).

16-18.decembra 1992. učestvuju u prvoj fazi borbene operacije “Koverat” deblokada Sarajeva iz pravca Butmira

Tokom agresije HVO-a i HV  na općinu Konjic manevarska jedinica aktivno učestvuje u odbrani Konjica u reonu Babina nosa gdje ima jendog poginulog borca (Budim Semir 21.maj 1993.) a  jedan dio pripadnika jedinice pridružuje se prostornim jedinicama Armije BiH.  U tim dejstvima ginu Hejub Bešir i Tucakovič Šefik.

Tokom ljeta jedinica učestvuje u ofanzivnim borbenim dejstvima oko grada u kojima ginu: Macanović Adis i Novalić Senad (04.09.1993.).

Kasnijim razvojem i ustrojstvom OS R BIH, SJB Konjic svoj akcenat rada daje na redovne policijske poslove u ratnim uslovima iako i u daljim borbenim dejstvima prema neprijatelju aktivno učestvuju. Tako 30 pripadnika ove jedinice učestvuje u b/d operacija “Jezero 94” zaposjedajući položaj Ćetkov kuk-Lastve-Glavatičevo.

Na svom svijetlom ratnom putu 17 pripadnika ove jedinice dalo je svoje živote: Bajić Esad, Balić Idriz – zlatna policijska značka, Borić Mustafa – zlatna policijska značka, Budim Semir – zlatna policijska značka, Hajduk Halid, Hejub Bešir – zlatna policijska značka, Lavić Ibrahim, Lavić Šećo – srebrena policijska značka, Macanović Adis – zlatna policijska značka, Nefer Almir, Nikšić Velija – zlatna policijska značka, Novalić Hasan, Novalić Senad – zlatna policijska značka, Smajić Ismet – zlatna policijska značka, Šećibović Nusret, Šurković Esad – zlatna policijska značka, Tucaković Šefik – zlatna policijska značka.